Algemene voorwaarden

.
Artikel 1 | definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 1. Helemaal Heleen; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en interieuradvies.
 2. Opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Helemaal Heleen als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. Opdracht of overeenkomst; de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Helemaal Heleen te bepalen werkzaamheden die door Helemaal Heleen verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.
 4. Het project; het gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Helemaal Heleen verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2 | algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Helemaal Heleen en opdrachtgever(s), waarop Helemaal Heleen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Helemaal Heleen, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als Ć©Ć©n of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Ā 

Artikel 3 | offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Offertes van Helemaal Heleen zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiƫle informatie heeft gegeven. De door Helemaal Heleen gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
 2. Helemaal Heleen is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Helemaal Heleen zijn bevestigd.
 3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Helemaal Heleen er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Helemaal Heleen anders aangeeft.
 4. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door opdrachtgever is ondertekend, de evt. aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Helemaal Heleen aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4 | uitvoering opdracht

 1. Helemaal Heleen voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Helemaal Heleen fungeert als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever. De opdracht- gever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn
 3. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Helemaal Heleen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 4. De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Helemaal Heleen daarin te kennen.
 5. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Helemaal Heleen te worden gemeld. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.
 6. Helemaal Heleen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal Helemaal Heleen met opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.

Artikel 5 | inschakelen van derden

 1. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Helemaal Heleen het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.
 2. Helemaal Heleen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
 3. Helemaal Heleen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.
 4. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Helemaal Heleen, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
 5. Wanneer Helemaal Heleen, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Helemaal Heleen deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.
 6. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Helemaal Heleen derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Helemaal Heleen. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

Artikel 6 | tarieven

 1. De honorering van Helemaal Heleen kan als volgt worden overeengekomen:
  (a) op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; of
  (b) door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting af te
  spreken, tenzij anders vermeld.
 2. In het tarief van Helemaal Heleen zijn inbegrepen de kosten van secretariƫle werkzaamheden en telefoonkosten. Reis-, parkeer- en verblijfkosten declareert Helemaal Heleen bij de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 3. Voor reiskosten brengt Helemaal Heleen een vergoeding van ā‚¬ 0,30 per km. In rekening bij de opdrachtgever tenzij anders vermeld in de offerte.
 4. Bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld in de offerte.
 5. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen

Artikel 7 | wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beĆÆnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Helemaal Heleen verricht ten gevolge van:
  (a) gewijzigde (overheid) voorschrift beƫindigen of overheidsbeschikkingen, of
  (b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
 3. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Helemaal Heleen de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan mag Helemaal Heleen dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening brengen. Helemaal Heleen informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan
 4. In afwijking van lid 2/3, brengt Helemaal Heleen geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Helemaal Heleen kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 | betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Helemaal Heleen recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Helemaal Heleen heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Helemaal Heleen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Helemaal Heleen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Helemaal Heleen gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Helemaal Heleen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 9 | duur en beƫindiging

 1. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
 2. Bij tussentijds beƫindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekort- schieten in de nakoming van de opdracht door Helemaal Heleen, alsmede bij tussentijdse beƫindiging door Helemaal Heleen wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is Helemaal Heleen gerechtigd te vorderen: 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Helemaal Heleen ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 10 | afwijkingen van ontwerp

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Helemaal Heleen en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.


Artikel 11 | eigendomsvoorbehoud

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Helemaal Heleen bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 2. Helemaal Heleen heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, fotoā€™s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Helemaal Heleen of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Helemaal Heleen

Artikel 12 | aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Helemaal Heleen een inspanningsverplichting. Indien Helemaal Heleen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Helemaal Heleen is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van derde partijen. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve, brandveiligheid en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Helemaal Heleen voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Helemaal Heleen volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
 3. Helemaal Heleen is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. Helemaal Heleen is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. Helemaal Heleen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Helemaal Heleen is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De aansprakelijkheid van Helemaal Heleen is beperkt tot maximaal 1x het honorarium bedrag van de overeengekomen opdracht of 1x het totaalbedrag van het aantal factureerde uren.
 6. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Helemaal Heleen kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geƫindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.
 7. Helemaal Heleen is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Helemaal Heleen zijn geĆÆntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Helemaal Heleen kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.
 8. De opdrachtgever moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Helemaal Heleen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Helemaal Heleen is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 13 | overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Helemaal Heleen kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Helemaal Heleen overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Helemaal Heleen geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
 2. Helemaal Heleen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Helemaal Heleen haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ingeval van overmacht heeft Helemaal Heleen het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Helemaal Heleen op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al is nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 14 | klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Helemaal Heleen. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Helemaal Heleen er adequaat op kan reageren.
  2. Als een klacht terecht is, verricht Helemaal Heleen de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
  3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Helemaal Heleen aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 15 | ontbinding en opschorting

 1. Helemaal Heleen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Helemaal Heleen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Helemaal Heleen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Helemaal Heleen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Helemaal Heleen kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Helemaal Heleen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Helemaal Heleen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Helemaal Heleen tot opschorting of ontbinding overgaat, is Helemaal Heleen op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Helemaal Heleen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Helemaal Heleen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wƩl tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 16 | toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke opdracht tussen Helemaal Heleen en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
 2. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
 3. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.